Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  XIX Konferencja Naukowa nt. Padaczki
  Polskiego Towarzystwa Epileptologii
  Warszawa 19-21.05.2005

  PROGRAM WSTĘPNY

  Drugie powiadomienie
  i
  Zaproszenie  Komitet Organizacyjny XIX Konferencji Naukowej nt. Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii ma zaszczyt zaprosić Państwa na XIX Konferencję, która odbędzie się w dniach 19-21 maja 2005 r. w Warszawie (czwartek-sobota).

  Program Konferencji dotyczy ostatnich osiągnięć w zakresie diagnostyki i optymalizacji postępowania terapeutycznego, uwzględniając specyfikę grup chorych i ich problemy społeczne.

  XIX Konferencja PTE poprzedzona jest XIII Sympozjum nt. Padaczki i Ciąży - tematem wiodącym jest przegląd międzynarodowych rejestrów leków przeciwpadaczkowych stosowanych w ciąży u kobiet z padaczką.

  Konferencję rozpocznie II Polsko-Węgierskie Sympozjum nt. Operacyjnego leczenia padaczki.

  Na uwagę zasługują dwa sympozja satelitarne: pierwsze - organizowane przez firmę Sanofi Aventis dotyczy zastosowania leków przeciwpadaczkowych w zaburzeniach psychiatrycznych. Jest to kontynuacja sesji ubiegłorocznej konferencji dotyczącej zastosowania leków przeciwpadaczkowych w zaburzeniach innych niż padaczka. Drugie sympozjum - organizowane przez firmę UCB poświęcone jest aktualnemu tematowi stosowania nowych leków przeciwpadaczkowych z punktu widzenia teoretycznego i spojrzenia lekarza praktyka.

  W tym roku swoje sesje przedstawią dwie Komisje PTE: Komisja Automatycznej i Konwencjonalnej Analizy EEG oraz Komisja do Spraw Psychospołecznych. Podobnie jak w roku poprzednim organizowana jest sesja posterowa, na której jej uczestnicy będą mogli dyskutować z autorami wyniki ich prac.

  Komitet organizacyjny dołoży wszelkich starań, by Konferencja i imprezy towarzyskie przebiegały sprawnie i w przyjemnej atmosferze - do czego z pewnością przyczyni się przyjęcie powitalne i uroczysty obiad.

  Do zobaczenia na majowej Konferencji w Warszawie


  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  KOMITET ORGANIZACYJNY
  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak - przewodnicząca
  Dr n. med. Beata Majkowska-Zwolińska - sekretarz
  Lek. med. Włodzimierz Pisarski - skarbnik
  Dr n. med. Ałbena Grabowska-Grzyb - członek
  Dr n. biol. Piotr Walerjan - członek

  KOMITET NAUKOWY
  Dr hab. n. med. Janusz Wendorff - przewodniczący
  Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski
  Doc. dr hab. n. med Ewa Motta
  Doc. dr hab. n. med Teresa Korwin-Piotrowska
  Doc. dr hab. n. med Barbara Steinborn
  Dr n. med. Zofia Rebeś  SEKRETARIAT KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
  Grażyna Gabryelewicz - opłaty uczestnictwa
  Hanna Wiewióra - streszczenia

  Fundacja Epileptologii
  ul. Wiertnicza 122, 02-952 Warszawa
  tel. (+48 22) 842-24-92 or 858-29-07
  fax (+48 22) 642-74-34
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl


  MIEJSCE OBRAD
  Hotel „VICTORIA”
  ul. Królewska 11
  00-066 Warszawa
  tel. (+48 22) 657 82 23
  fax (+48 22) 657 82 54

  Język Konferencji
  polski i angielski

  WARUNKI UCZESTNICTWA
  Koszt uczestnictwa w I terminie tj. do 15.03.2004:
  członkowie PTE - 180 zł,
  uczestnicy przed 35 rż. - 140 zł,
  pozostali uczestnicy - 220 zł,
  osoby towarzyszące - 120 zł

  Koszt uczestnictwa po I terminie wynosi odpowiednio:
  200, 160, 240 i 140 zł.

  Opłata uczestnictwa obejmuje materiały zjazdowe, koktajl powitalny, uroczysty obiad, lunche, kawę i napoje w przerwach.

  Wpłaty prosimy dokonać na konto Komitetu Organizacyjnego XIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Epileptologii:

  PKO BPXII/O Warszawa 89 1020 1127 0000 1802 0083 7351

  STRESZCZENIA
  Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim
  (1 strona, do 250 słów) na adres sekretariatu Konferencji do dnia 15.03.2005 r.
  Forma streszczeń powinna być zgodna z aktualnymi zasadami kwartalnika Epileptologia tj. powinna zawierać wydzielone działy: wprowadzenie, cel, materiał i metoda, wyniki i wnioski.
  Streszczenia mogą być przesyłane e-mailem lub na dyskietkach w formacie MS Word lub RTF.

  POSTERY
  Wymiary posteru max: 100 × 70 cm.


  Program


  19.05.2005CZWARTEK

    9.00 - 17.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
  12.00 - 13.30 XIII Sympozjum Fundacji Epileptologii Padaczka i Ciąża
  Rejestry leków przeciwpadaczkowych stosowanych u kobiet w ciąży z padaczką

  Przewodnicząca - Joanna Jędrzejczak (Warszawa)
  13.30 - 14.00 Przerwa na kawę
  14.00 - 14.15 OTWARCIE KONFERENCJI
  Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji Joanny Jędrzejczak
  i Prezesa PTE Janusza Wendorffa
  14.15 - 17.00 II Polsko-Węgierskie Sympozjum
  Operacyjne leczenie padaczki

  Sympozjum organizowane przez Klinikę Neurochirurgii IP CZD, Węgierski Narodowy Instytut Neurochirurgii
  i Węgierski Instytut Neurologii i Psychiatrii
  Sponsor - Fundacja Neuronet
  Przewodniczący - Peter Halasz (Budapeszt) i Marcin Roszkowski (Warszawa)
  (w przerwie sympozjum organizatorzy zapraszają na przekąski węgierskie)
  17.00 - 17.30 Przerwa na kawę
  17.30 - 19.00 SYMPOZJUM SATELITARNE
  Leki Przeciwpadaczkowe w Zaburzeniach Psychicznych

  Sympozjum organizowane przez firmę Sanofi Aventis
  Przewodniczący - Joanna Jędrzejczak (Warszawa)
  i Andrzej Kozik (Wrocław)
             19.15 Przyjęcie Powitalne

  20.05.2005PIĄTEK

    9.00 - 10.30 SESJA I
  Sesja Komisji PTE Automatycznej i Konwencjonalnej Analizy EEG
  Nowe spojrzenie na rolę EEG w padaczce

  Przewodniczący - Piotr Walerjan i Jerzy Majkowski (Warszawa)
  10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
  11.00 - 13.00 SESJA II
  Charakterystyka padaczki w Polsce

  Sesja sponsorowana przez GlaxoSmithKline
  Przewodniczący - Jerzy Majkowski (Warszawa) i Ewa Motta (Katowice)
  13.00 - 14.00 Lunch
  14.00 - 16.00 SESJA III
  Standardy postępowania terapeutycznego w padaczce

  Przewodniczący - Janusz Wendorff (Łódź) i Zbigniew Stelmasiak (Lublin))
  16.00 - 16.30 Przerwa na kawę
  16.30 - 18.00 Sympozjum Satelitarne
  Przyszłość nowych leków przeciwpadaczkowych

  Sympozjum organizowane przez firmę UCB
  Przewodniczący - Stanisław Czuczwar (Lublin)
  i Barbara Steinborn (Poznań)
             19.30 Uroczysty obiad

  21.05.2005SOBOTA

    9.00 - 10.30 SESJA IV
  Tematy wolne

  Przewodniczące - Teresa Korwin-Piotrowska (Szczecin) i Jolanta Bielicka-Cymerman (Warszawa)
  10.30 - 12.30 SESJA V
  Sesja Komisji Psychospołecznej PTE
  Problemy Społeczne Chorych z Padaczką

  Sesja sponsorowana przez firmę Novartis
  Przewodniczący - Krzysztof Owczarek i Beata Majkowska-Zwolińska (Warszawa)
  12.30 - 12.50 Przerwa na kawę
  12.50 - 14.15 SESJA VI
  Sesja Posterowa

  Przewodniczące - Małgorzata Zgorzalewicz (Poznań)
  i Marta Kaczyńska-Haładyj (Lublin)
  Każdy z autorów przedstawi główne wnioski swojej pracy (1-2 min.), po czym dyskusja (2-3 min.)
  14.15 - 15.15 Lunch
             15.15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI