Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • OProdek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  INSTRUKCJE DLA AUTORÓW


       W celu usprawnienia procesu wydawniczego uprzejmie prosimy autorów o uważne zapoznanie się z następującą instrukcją:

  Prawa autorskie

       Materiały nadesłane do druku w Epileptologii są rozpatrywane pod warunkiem, że wcześniej nie zostały przyjęte do druku i że wszyscy autorzy wyrazili zgodę na ich nadesłanie, co jest równoznaczne z listem przewodnim podpisanym przez pierwszego współautora.
       Wraz z publikacją artykułu autor przenosi swoje prawa autorskie na wydawcę. Wszelkie pojęcia, idee, komentarze, maszynopisy, ilustracje i inne materiały ujawnione lub proponowane Wydawcy (Fundacja Epileptologii) na temat lub w związku z Epileptologią nie są obwarowane żadnymi ograniczeniami ani oczekiwaniami co do poufności.
       Fundacja Epileptologii ma prawo wykorzystać, publikować, odtwarzać, przekazywać, ściągać z internetu, umieszczać w internecie, umieszczać na plakatach, eksponować i w inny sposób rozpowszechniać nadesłane materiały w dowolnej postaci bez powiadomienia autora i bez rekompensaty.

  Zagadnienia etyczne

       Maszynopis musi zawierać informację, że osoby badane udzieliły świadomej zgody na udział w badaniach. Pacjentów nie wolno wymieniać z imienia i nazwiska; wystarczy jedynie podać inicjały lub numery porządkowe. W przypadku szczególnych badań naukowych nad chorobami ludzkimi i eksperymentów prowadzonych na zwierzętach konieczna jest zgoda komisji etycznej.

  Styl maszynopisu

       Maszynopis powinien być zwięzły, przejrzysty i przygotowany zgodnie z wytycznymi dla maszynopisów nadsyłanych do czasopism biomedycznych, przygotowanymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism (zob. JAMA, 1997; 269: 927-934). Maszynopisy przygotowane niezgodnie z Instrukcją dla autorów będą zwracane.

  Język

  Przyjmowane są wyłącznie artykuły napisane po polsku lub angielsku.

  Kategorie maszynopisów

  Prace zamieszczane w Epileptologii są publikowane w następujących działach kwartalnika:

  • Artykuły wstępne (redakcyjne)
  • Prace oryginalne (do 25 stron)
  • Prace przeglądowe (do 25 stron)
  • Opisy przypadków (do 12 stron) - powinny dotyczyć: l) nowej jednostki chorobowej lub potwierdzać istnienie choroby rzadkiej lub nowej, 2) nowego rozumienia patogenezy, etiologii, diagnozy, przebiegu choroby lub terapii, 3) nowego odkrycia dotyczącego znanej jednostki chorobowej.
  • Wstępne doniesienia (4-5 stron)
  • Listy (1-2 strony) - nadesłane w odpowiedzi na materiał publikowany w czasopiśmie lub na stronie internetowej Epileptologii i zwracające uwagę na kwestie kliniczne lub przedstawiające inny punkt widzenia. Do listów nie należy dołączać streszczeń.
  • Recenzje z książek

  Maszynopis

       Dwa egzemplarze maszynopisu (dotyczy również rysunków i tabel) oraz jedną kopię w wersji elektronicznej, na dyskietce lub CD, należy przesłać pocztą (materiały z zagranicy należy przesłać pocztą lotniczą). Na dyskietce należy umieścić naklejkę z tytułem artykułu, nazwiskiem autora, z którym prowadzona będzie korespondencja, nazwą pliku i nazwą użytego edytora tekstu oraz podać adres poczty elektronicznej.
       Wszystkie materiały należy przesłać pod adresem:

  Jerzy Majkowski, Redaktor Naczelny,
  Epileptologia,
  ul. Wiertnicza 122,
  02-952 Warszawa.
  Tel: 48 22 858 29 07;
  faks: (48 22) 842 74 34;
  e-mail: fundacja@epilepsy.org.pl

  Redakcja potwierdza otrzymanie maszynopisu w ciągu dwóch dni roboczych.
       Do tekstu maszynopisu należy dołączyć tabele, najlepiej w jednej z najnowszych wersji Word lub WordPerfect for Windows.      Autor powinien zachować jedną kopię tekstu, tabel i rysunków, ponieważ Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie maszynopisu.
       W celu przyspieszenia prac redakcyjnych i uniknięcia zbędnych kosztów prosimy recenzentów o zniszczenie wszystkich zrecenzowanych materiałów.      Odrzucone maszynopisy i rysunki nie będą zwracane autorom.      Maszynopis należy przygotować z podwójnym odstępem między wierszami, na dobrym papierze formatu A4 (21,0 x x 29,7 cm), marginesy - 3 cm. Wszystkie strony, łącznie ze stronami zawierającymi podziękowania, piśmiennictwo, tabele i rysunki, należy ponumerować kolejno, w prawym górnym rogu, począwszy od strony tytułowej.
       List przewodni. Do maszynopisu należy dołączyć list przewodni stwierdzający, że praca nadesłana do Epileptologii nie była nigdzie publikowana w żadnej postaci i nie została wysłana równolegle do innego czasopisma.
       Strona tytułowa. Na stronie tytułowej należy określić rodzaj artykułu (zgodnie z podanym wyżej wykazem). Tytuł na stronie tytułowej powinien mieć nie więcej niż 80 znaków ze spacjami. Pożądane jest dołączenie tekstu na żywą paginę (skrócony tytuł), mającego nie więcej niż 40 znaków ze spacjami. Na tej samej stronie należy również umieścić imię i nazwisko każdego autora (oraz środkowy inicjał, jeśli autor używa więcej niż jedno imię), najwyższy stopień naukowy, nazwę oddziału i instytucji, w której daną pracę napisano oraz dokładny adres pocztowy.
       Należy też wskazać autora, z którym prowadzona będzie korespondencja, wraz z numerem telefonu i faksu oraz adresem e-mailowym (warunek konieczny).
       Streszczenia. Streszczenie (w języku polskim i angielskim) artykułów powinno zawierać nie więcej niż 250 słów, a streszczenia do krótkich doniesień i opisów przypadku powinno być odpowiednio krótsze. W streszczeniu należy naszkicować problem (wprowadzenie), cel, przedstawić podejście badawcze (materiał i metoda), wyniki i podać najważniejsze wnioski.
       Słowa kluczowe. Na końcu streszczenia należy umieścić słowa kluczowe (nie więcej niż dziewięć) ułatwiające indeksację artykułu. Przy doborze słów kluczowych zaleca się korzystanie z tytułów działów w Index Medicus.
       Tekst główny. W artykułach klinicznych i eksperymentalnych tekst jest zwykle podzielony na rozdziały zatytułowane: Wprowadzenie, Cel, Materiał i metoda, Wyniki, Dyskusja. W dłuższych artykułach może zajść potrzeba dodatkowego podziału treści i wprowadzenia śródtytułów 2 stopnia.
       W części Wprowadzenie należy streścić cel pracy i założenia badawcze.      W rozdziale Materiał i metoda należy szczegółowo opisać metodę i materiał, by czytelnik nie miał żadnych wątpliwości co do sposobu uzyskania wyników.
       Wyniki należy przedstawić w tekście w porządku logicznym.
       W tabelach i rysunkach nie wolno umieszczać materiału, który można przedstawić w dyskusji.
       W części Dyskusja należy omówić w świetle piśmiennictwa nowe i ważne aspekty badania oraz wnioski, bez szczegółowego powtarzania wyników. Należy wskazać na implikacje i ograniczenia uzyskanych wyników.
       W rozdziale Wnioski należy nawiązać do celów badania, a obserwacje powiązać z innymi badaniami na podobny temat. Można uwzględnić nowe hipotezy i zalecenia.
       W rozdziale Podziękowania należy wymienić tylko osoby, które wniosły istotny wkład i zgadzają się z wynikami i wnioskami autorów.
       Piśmiennictwo. W Piśmiennictwie należy wymienić tylko pozycje cytowane w tekście. Spis pozycji bibliograficznych należy sporządzić w kolejności alfabetycznej nazwisk pierwszych autorów. Tytuły czasopism należy podawać w skrócie, zgodnie z Index Medicus. Dane niepublikowane i doniesienia osobiste należy podać w nawiasach okrągłych w tekście a nie w piśmiennictwie. Poniżej podano przykłady prawidłowo sporządzonej bibliografii:

  Pozycje bibliograficzne cytowane w tekście

       Każda praca wymieniona w tekście powinna być zasygnalizowana przez podanie w nawiasie nazwiska autora (autorów) oraz oddzielonego przecinkiem roku wydania pracy, np.: (Gray i Murray, 1992). Gdy jest więcej niż dwóch autorów należy podać nazwisko pierwszego autora, a pozostałych zastąpić skrótem "i wsp.", np.: (Yanaki i wsp., 1991). Dopuszczalny jest także inny sposób cytowania pozycji bibliograficznej, np.: ... w pracy Maruszewskiego (1985) ... Jeżeli powołujemy się na więcej niż jedną pracę, kolejne pozycje powinny być oddzielone średnikami, np.: (Gray i Murray, 1992; Damm i wsp., 1993; Zuckerman, 1993).

  Pozycje bibliograficzne zamieszczone w wykazie piśmiennictwa

       Cytowane w tekście prace powinny być zamieszczone na końcu pracy na oddzielnej stronie (stronach). Pozycje publikacji powinny być ułożone w porządku alfabetycznym; w przypadku kilku prac tego samego autora obowiązuje kolejność chronologiczna. Jeżeli w tym samym roku jeden autor wydał kilka prac, to powinny być zaznaczone kolejnymi literami alfabetu, np.: Kowalski J. ... (1992b). Gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać nazwiska trzech pierwszych, a pozostałych zastąpić skrótem "i wsp.", np.: Stefan H., Schneider S., Abraham K. i wsp. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jest czterech autorów, wtedy podajemy wszystkich, np.: Stefan H., Deimling M., Hummel C., Jahnke U.      Piśmiennictwo powinno obejmować wyłącznie pozycje, na które są powołania w tekście artykułu.

  Cytowanie artykułu z czasopisma

       Należy podać: nazwisko (nazwiska) i inicjały imion autora (autorów), tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok wydania, tom i strony od-do, zachowując niżej podane zasady interpunkcji. Przykład: Gray R.T., Murray F.H., Yanaki T.: A surgical investigation of the hypothalamus upon the control of nervous impulses. J. Neurosurg., 1992, 4: 278-310. Uwaga: skróty czasopism należy podawać według "List of Journals Indexed in Index Medicus".

  Cytowanie z książki

       Jeżeli cytowanym źródłem jest książka napisana w całości przez autora (autorów), należy podać: nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł książki, wydawcę, miejsce publikowania, rok wydania, np.: Eskman W, Hissh B.M.: Some implication of cognitive functions in epilepsy. Weley, New York 1991.

  Cytowanie rozdziału lub artykułu zamieszczonego w pracy zbiorowej

       Jeżeli cytowanym źródłem jest rozdział lub artykuł zamieszczony w pracy zbiorowej, należy podać: nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów) rozdziału, tytuł pracy, tytuł książki, pierwsze litery imion i nazwisko(a) redaktora(ów), wydawcę, miejsce, rok wydania i strony cytowanej pracy od-do, np.: Menckey D., Maryala J.: Lennox-Gastaut syndrome in the eariy childhood. W: B. Hauser, K. Benghi (red.), Myoclonic epilepsy in children: experimental and clinical aspects. Raven Press, New York 1986, 157-180. Po literach inicjałów należy zawsze postawić kropkę.
       Prace, w których Piśmiennictwo nie będzie spełniało ww. warunków, nie będą rozpatrywane przez redakcję Epileptologii jako zawierające poważne błędy metodologiczne. W związku z tym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na jego właściwe przygotowanie.

       Tabele. Należy ograniczyć liczbę tabel do niezbędnego minimum. Nie powtarzać na wykresach danych podanych w tabelach. Nie stosować linii pionowych. Tabele najlepiej pisać z użyciem tabulatora i numerować cyframi arabskimi zgodnie z cytowaniami w tekście. U góry każdej tabeli umieścić tytuł i numer tabeli. Tabele nie powinny przekraczać jednej strony maszynopisu, chyba że absolutnie konieczna jest większa tabela. Wówczas lepiej zmniejszyć tabelę, by zmieściła się na jednej stronie. Wszystkie niestandardowe skróty należy wyjaśnić w legendzie za pomocą odnośników, np.*
       Miary statystyczne, np. SD (odchylenie standardowe) czy SEM (standardowy błąd pomiaru) odpowiednio nazwać w nagłówkach. Na marginesie tekstu pracy należy prosimy zaznaczyć miejsce, gdzie tabela powinna być umieszczona.
       Ryciny. Ryciny należy dostarczyć również w dwóch egzemplarzach. Ważna jest doskonałość techniczna. Maksymalny rozmiar rycin wynosi 200 mm x 280 mm. Numer ryciny, nazwisko autora oraz strzałkę wskazującą górną krawędź należy umieścić na naklejce i przykleić na odwrocie. Każdy rysunek musi być ponumerowany. Litery i strzałki należy wykonać profesjonalnie. Fotokopie, kopie papierowe i oryginalne dzieła sztuki nie będą przyjmowane. Ryciny można przygotować do publikacji w profesjonalnych programach komputerowych do edycji grafiki rastrowej i wektorowej, np. Adobe Photoshop lub Adobe Illustrator. W przypadku grafiki rastrowej (skany o rozdzielczości min. 300 dpi) pliki zapisać w profilu RGB.
       Ryciny można dla lepszej orientacji zaznaczyć w tekście pracy.
       W przypadku umieszczania rysunków wcześniej publikowanych konieczna jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich. Zgodę należy dołączyć do maszynopisu, a oryginalne źródło należy wskazać w podpisach pod rysunkami.
       Rozpoznawalne fotografie pacjentów będą publikowane tylko za pisemną zgodą fotografowanego.
       Podpisy pod rysunkami. Podpisy pod rysunkami należy sporządzić pismem maszynowym, w podwójnym odstępie, na oddzielnych, ponumerowanych kolejno stronach.
       Jednostki i skróty. W maszynopisie należy używać jednostek metrycznych (SI). Można stosować standardowe skróty, które należy zdefiniować w Streszczeniu oraz przy pierwszej wzmiance w tekście. Skróty stosuje się tylko wtedy, gdy dany termin jest stosowany wielokrotnie, a skrót stanowi dla czytelnika ułatwienie.

  Potwierdzenie otrzymania maszynopisu

       Redakcja wysyła do autora potwierdzenie otrzymania pracy w ciągu dwóch dni roboczych.

  Recenzowanie i kwalifikowanie do druku

       Wszystkie nadesłane materiały są recenzowane co najmniej przez dwóch niezależnych ekspertów wytypowanych przez Redakcję.      Uwagi recenzentów są natychmiast przekazywane autorowi pracy. Jeżeli praca nie kwalifikuje się do opublikowania autor zostaje o tym powiadomiony w ciągu tygodnia od otrzymania recenzji.

  Korekta i odbitki

       Redakcja może przesłać autorowi szczotkę pracy do korekty autorskiej w postaci wydruku lub pocztą elektroniczną w formacie PDF. W przypadku formatu PDF autor jest zobowiązany do sporządzenia wydruku pliku PDF, naniesienia nań czytelnej korekty przy użyciu znaków powszechnie przyjętych w edytorstwie i odesłanie tak przygotowanej korekty, pocztą kurierską lub faksem. Korekcie podlegają tylko błędy drukarskie. Na tym etapie nie dopuszcza się żadnych zmian ani uzupełnień w zredagowanym maszynopisie oprócz tych, które wynikają z konkretnych pytań lub próśb Redakcji. Autor jest zobowiązany do odesłania korekty sporządzonej w wyżej opisany sposób i własnoręcznie podpisanej na marginesie każdej ze stron w ciągu 2 dni roboczych. Autorzy mogą zachować kopię oryginału korekty. Jeżeli Wydawca nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 4 dni, zakłada się, że maszynopis nie zawiera błędów i artykuł zostanie opublikowany po korekcie wewnętrznej.
       Autor lub pierwszy autor otrzymuje 15 egzemplarzy nadbitek swojej pracy wraz z jednym egzemplarzem kwartalnika.

  Sprawdzian dla autorów
  • List przewodni
  • Dwa egzemplarze artykułu
  • Strona tytułowa powinna zawierać tytuł i rodzaju pracy (wraz ze skróconym tytułem pracy na żywą paginę), imię i nazwisko, stopień naukowy i miejsce pracy autora (autorów) dokłady adres pocztowy, numer telefonu i faksu, adres e-mailowy autora korespondującego z redakcją.
  • Streszczenie w języku angielskim ze słowami kluczowymi (nie dotyczy listów do redakcji)
  • Tekst (podwójny odstęp)
  • Piśmiennictwo (podwójny odstęp), na oddzielnej stronie
  • Tabele (podwójny odstęp), na oddzielnej stronie
  • Podpisy pod rysunkami (podwójny odstęp), na oddzielnej stronie
  • Prawidłowo opisane rysunki (dwa komplety odbitek na błyszczącym papierze)
  • Świadoma zgoda lub zaświadczenie komisji etycznej, jeżeli istnieje taka potrzeba.
  Redakcja Epileptologii