Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Sprawozdanie za III 2007
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży        Działalność Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży (OCPK), utworzonego 2002 r. przy Fundacji Epileptologii, koncentruje się wokół trzech głównych zagadnień:
  1. Prowadzenie ogólnopolskiego rejestru kobiet w ciąży z padaczką. (Pomysł powołania OCPK wychodzi naprzeciw realizowanemu projektowi Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej, która utworzyła Europejski Rejestr Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży (EURAP). Polska uczestniczy w tym programie od grudnia 1999 r.)
  2. Konsultacyjna działalność dla kobiet z padaczką w ciąży. Pacjentki mogą skorzystać z bezpłatnej, wysoce specjalistycznej konsultacji z uwzględnieniem badania EEG i stężenia leku przeciwpadaczkowego w surowicy.
  3. Działalność dydaktyczna. Prowadzone są cykle tematyczne szkoleń dla lekarzy zainteresowanych problemami padaczki i ciąży.
        Celem badań realizowanych przez OCPK, w ramach EURAP, jest poznanie ryzyka powstawania wad rozwojowych płodu kobiet biorących różne leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży. Dotychczasowe badania oparte na niewystarczających liczbach nie umożliwiają określenia ryzyka nieprawidłowego przebiegu ciąży i rozwoju płodu zależnie od rodzaju leku przeciwpadaczkowego. To co wiemy z pewnością, to wzrost ryzyka wraz ze wzrostem liczby stosowanych leków przeciwpadaczkowych. Zatem stosowanie jednego leku przeciwpadaczkowego umożliwia na urodzenie zdrowego dziecka przez ponad 90% ciężarnych z padaczką.

        Kilkuletnie badania objęte programem EURAP zgromadziły dane około 3000 ciężarnych, które brały różne leki przeciwpadaczkowe. Dla wykazania znamienności wyników i wniosków, zdaniem statystyków, konieczna jest liczba 6000 osób. Podobny program badań jest realizowany w Ameryce.

        Polska jest aktywnym uczestnikiem programu EURAP od grudnia 1999 r., gdy została powołana Komisja Padaczki i Ciąży Polskiego Towarzystwa Epileptologii, i przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową Polska Komisja Regionalna. Protokół rejestracji jest realizowany w kilkunastu ośrodkach neurologicznych w całej Polsce, z czego najbardziej aktywne są: Warszawa, Katowice, Gdańsk, Lublin, Olsztyn, Sucha Beskidzka oraz Białystok (lista poniżej). Koordynacją działań zajmuje się Koordynator Regionalny - dr hab. med. Joanna Jędrzejczak. Szczegółowe dane dotyczące zasad działania EURAPU zostały opublikowane w Epileptologii, 2000, 8: 139-151.
        Dotychczasowe doświadczenia z realizacji procedur badawczych w ramach programu EURAP wymagają optymalizacji postępowania. W celu sprawniejszego i bardziej aktywnego prowadzenia Rejestru działa od 2003 r. powołane przy Fundacji Ogólnopolskie Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży.
        Utworzenie przy Fundacji Epileptologii OCPK jest praktycznym uzupełnieniem organizowanych przez Fundację, corocznie od 1993 r., sympozjów nt. padaczki i ciąży.

        Do zadań OCPK należy uaktywnienie i monitorowanie badań na terenie Polski poprzez:
  1. promocję protokołu badania wśród zainteresowanych lekarzy i towarzystw lekarskich
  2. rozprowadzanie protokołu wśród zainteresowanych jednostek i grup
  3. rejestrację uczestniczących w programie lekarzy i ośrodków oraz dostarczanie materiałów do badań
  4. cykliczne szkolenie lekarzy zainteresowanych zagadnieniami padaczki i ciąży.
        Planowany rejestr jest prospektywnym badaniem oceny przebiegu ciąży u kobiet z padaczką ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia dużych wad. Dotyczy on stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy, ale przede wszystkim jest zbiorem danych źródłowych dla poradnictwa dla kobiet pragnących zajść w ciążę. Rejestracja ma charakter otwarty, prospektywny, wieloośrodkowy i składa się z pięciu faz:
  1. faza rejestru - zgłoszenie pacjentki do 16. tygodnia ciąży
  2. faza obserwacji - koniec I trymestru
  3. faza obserwacji - koniec II trymestru
  4. faza obserwacji - po rozwiązaniu
  5. faza obserwacji - po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.
        Protokół ma charakter czysto obserwacyjny i nie są konieczne żadne zmiany w schemacie leczenia ani strategii prowadzenia pacjentki. O tych sprawach decyduje lekarz prowadzący, który jeżeli uzna za celowe, może zasięgnąć porady specjalistycznej z zakresu epileptologii w OCPK.
        Każdy lekarz i ośrodek w Polsce może uczestniczyć w tym badaniu. Zainteresowani lekarze powinni się skontaktować z właściwym dla ich terenu geograficznego koordynatorem (lista w załączeniu) lub z Ogólnopolskim Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży. Zainteresowani lekarze zostaną wciągnięci na listę uczestników badania i otrzymają kopie kwestionariuszy.
        Działalność OCPK była możliwa dzięki bezinteresownym grantom naukowym zapewnionym przez firmy: GlaxoSmithKline i Novartis.

        W roku 2007 dzięki grantowi firmy Novartis została przedłużona działalność Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży (OCPK). Kobiety planujące ciąże lub będące w pierwszych miesiącach ciąży mogą uzyskać informację, być konsultowane i przyjmowane przez neurologów-epileptologów w Fundacji Epileptologii po uprzednim ustaleniu terminu.  Koordynator Regionalny
  Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

    Fundacja Epileptologii,
  ul. Wiertnicza 122,
  02-952 Warszawa
  tel. (22) 842-24-92
  fax. (22) 642-74-34
    lub   Klinika Neurologii i Epileptologii,
  CMKP,
  ul. Czerniakowska 231,
  Warszawa
   


  Lista koordynatorów terenowych:

  Białystok
  Dr Monika Kopeć
  Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Białymstoku
  Poradnia Neurologiczna SPSK
  ul. M. Skłodowskiej- Curie 24a, 15-276 Białystok
  tel. (0-85) 746 83 26 (362)
  fax 0-85 746 86 08


  Gdańsk
  Dr Lidia Michalak
  Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  i Chorób Układu Nerwowego
  Poradnia Przeciwpadaczkowa
  ul. Tuwima 25, Gdańsk
  tel. (0-58) 520 18 80, 520 18 79


  Katowice
  Dr hab. n. med. Ewa Motta
  Samodzielny Publiczny Szpital nr 7
  Górnośląskie Centrum Med. Śl. AM
  Katedra i Klinika Neurologii Śl. AM
  ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
  tel/Fax: (0-32) 202 95 92


  Lublin
  Dr n. med. Barbara Chmielewska
  Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej SPSK Nr 4
  Poradnia Neurologiczna SPSK Nr 4
  ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin
  tel/Fax: (0-747 55 72


  Sucha Beskidzka
  Dr n. med. Barbara Stadnicka-Kossowska
  Poradnia Diagnostyki i Leczenia Padaczki
  ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka
  tel. (0-33) 874 36 55 w. 257


  Olsztyn
  Dr Anna Barczewska
  Wojewódzka Konsultacyjna Poradnia Neurologiczna
  ul. Żołnierska 18, tel. (0-89) 538 63 82