Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  PSYCHOGENNE NAPADY RZEKOMOPADACZKOWE
  diagnostyka • różnicowanie
  postępowanie

      Psychogenne napady rzekomopadaczkowe (PNR) - rozumiane jako napadowe zmiany zachowania niemające charakteru padaczkowego - są problemem stale towarzyszącym epileptologii. Mimo znacznego rozpowszechnienia psychogennych zaburzeń, czego najlepszym potwierdzeniem jest fakt, że wśród chorych, zgłaszających się do lekarzy różnych specjalności, 50-60% to osoby leczone z powodu „psychogennych”, czynnościowych zaburzeń (Aleksandrowicz, 1998), to wiedza na ich temat jest wciąż bardzo ograniczona (Hamilton i wsp., 1996).

      Największą jednak trudność diagnostyczną i terapeutyczną sprawiają psychogenne napady rzekomopadaczkowe. Część pacjentów kierowanych z powodu opornych na leki napadów padaczkowych do ośrodków zajmujących się padaczką to właśnie chorzy z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi. Skutki fałszywego rozpoznania padaczki są bardzo trudne do skorygowania. Konsekwencją tego stanu są częste zmiany leków przeciwpadaczkowych (LPP), łącznie z lekami nowej generacji, zmiany lekarzy, częste interwencje Pogotowia Ratunkowego, liczne hospitalizacje. Jak najszybsze postawienie prawidłowego rozpoznania i wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego może uchronić tę grupę chorych przed następstwami psychicznymi i socjalnymi, a społeczeństwu zaoszczędzić kosztów wieloletniego leczenia farmakologicznego, jak również obciążeń związanych ze świadczeniami rentowymi. Przeprowadzone w USA badania kosztów leczenia pacjentów z PNR wykazały, że w ciągu 6 miesięcy po postawieniu prawidłowej diagnozy średnie koszty medyczne zmniejszyły się o 84% (Martin i wsp., 1998). Aby rozpoznać PNR, konieczne są: szczególna ostrożność, znajomość problemu i doświadczenie oraz zastosowanie specjalistycznych technik diagnostycznych.

      W niniejszej monografii zostały omówione zagadnienia diagnostyki i diagnostyki różnicowej psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.

    
   

       Joanna Jędrzejczak ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień dr. n. med. uzyskała w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, a tytuł dr. hab. n. med. w CMKP w Warszawie. Jest kierownikiem Pracowni Wideometrii w Klinice Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie. Głównie zajmuje się diagnostyką różnicową napadów padaczkowych i niepadaczkowych oraz oceną skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków przeciwpadaczkowych. Obecnie jest ogólnopolskim koordynatorem programu padaczki i ciąży, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Epileptologii i wiceprezesem Fundacji Epileptologii. Autorka lub współautorka ponad 120 publikacji oryginalnych i poglądowych oraz ponad 120 opublikowanych streszczeń dotyczących diagnostyki i leczenia padaczki.

   

       Krzysztof Owczarek ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień dr. n. hum. uzyskał w Katedrze Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii UW, a stopień dr. n. med. w II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik kierowanej przez prof. zw. dr. hab. med. Jerzego Majkowskiego Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie i Kliniki Neurologii Loyola University of Chicago. Obecnie kierownik Zakładu Psychologii Medycznej Akademii Medycznej w Warszawie. Przewodniczący Komisji ds. Psychospołecznych Aspektów Padaczki w Polskim Towarzystwie Epileptologii. Autor ponad 120 opublikowanych prac oryginalnych i poglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach.