Cele Fundacji    Realizacja zadań    Statut    Rada Fundacji    Zarząd Fundacji    Zdjęcia
 • Strona główna
 • Informacje o padaczce
 • Wydawnictwa
 • Prace badawcze
 • Ośrodek szkoleniowy
 • Centrum Diagnostyki
        i Leczenia Padaczki
 • Ogólnopolskie Centrum      Padaczki dla Kobiet w Ciąży
 • Kongresy i Konferencje
 • Kontakt
 • Linki
 • Konkurs
 •  

   

  STATUT
  Fundacji Epileptologii Profesora Jerzego Majkowskiego

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  § 1

  1. Fundacja pod nazwą "Fundacja Epileptologii imienia Profesora Jerzego Majkowskiego" zwana dalej "Fundacją" została powołana aktem notarialnym z dnia 1. lutego 1993 r. Rep. A-525/93 sporządzonym przez notariusza Andrzeja Przybyłę w Warszawie
  2. Fundacja może używać skrótu w języku polskim "Fundacja Epileptologii" lub odpowiednika tej nazwy w języku obcym.

  § 2

  Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6. kwietnia 1984 r. o fundacjach /tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203/ zwaną dalej ustawą i na postawie niniejszego Statutu.

  § 3

  Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

  § 4

  Terenem działania Fundacji jest Polska i zagranica.

  § 5

  Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

  § 6

  Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
  II. CEL FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA


  § 7

  Celem Fundacji jest:
  1. działalność na rzecz rozwoju wiedzy w dziedzinie epileptologii
  2. popieranie i rozwijanie wzajemnej współpracy ośrodków w kraju i za granicą zajmujących się dziedziną wymienną w punkcie 1.
  3. skupienie wokół idei Fundacji lekarzy, psychologów, przedstawicieli nauki społeczników, którzy widzą w rozwoju epileptologii drogę pomocy osobom dotkniętym chorobą padaczki.

  § 8

  Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:
  1. inicjowanie prac badawczo-naukowych poświęconych epileptologii.
  2. organizowanie i finansowanie:
   • badań naukowych z zakresu epileptologii,
   • konferencji , sympozjów i spotkań o charakterze naukowym poświęconych epileptologii,
   • pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych dydaktycznych wybitnych uczonych i specjalistów z dziedziny epileptologii,
   • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji
   • forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami i osiągnięciami w dziedzinie badań nad padaczką,
   • działalności informacyjnej, naukowej i propagatorskiej w zakresie szerzenia wiedzy o epileptologii.
  3. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
  4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgadnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz postanowieniami statutu.

  § 9

  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać inne osoby prawne lub fizyczne, których działalność jest zbliżona z celami Fundacji.
  III.MAJĄTEK FUNDACJI


  § 10

  Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 20 000 000 zł /dwadzieścia milionów złotych/ wniesiony przez fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

  § 11

  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

  § 12

  Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów
  2. subwencji osób prawnych
  3. dochodów ze zbiórek imprez publicznych
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

  § 13

  Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w każdej formie, chyba, że uzyskane przez Fundację środki zostały przekazane z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na finansowanie określonych działań. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie działań, dla których je zorganizowano.

  § 14

  Osoby fizyczne lub prawne , które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowej lub łącznej , w wysokości równej co najmniej 1 000 złotych, uzyskają o ile wyrażą stosowne życzenie tytuł sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty i wyrażony jest w formie odpowiedniego dyplomu nadanego przez Radę Fundacji.
  IV. ORGANY FUNDACJI


  § 15

  Organami Fundacji są:
  Rada Fundacji zwana dalej "Radą" i Zarząd Fundacji.

  § 16

  1. Rada Fundacji składa się co najmniej z pięciu osób.
  2. Rada Fundacji składa się z Fundatora oraz osób reprezentujących instytuty naukowo-badawcze, Towarzystwa Naukowe, organizacje lub stowarzyszenia oraz osób fizycznych bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami Fundacji.
  3. W skład Rady mogą być powoływani sponsorzy lub ich przedstawiciele.

  § 17

  Pierwszy skład Rady powołany jest przez Fundatora.

  § 18

  Powoływanie nowych członków Rady i odwoływanie członków Rady, po jej ustanowieniu w myśl par.17 dokonywane jest na wniosek Zarządu większością głosów członków Rady.

  § 19

  1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.
  2. Do zadań Rady należy:
   1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji
   2. opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji
   3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
   4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu
   5. powoływanie i odwoływanie nowych członków Rady Fundacji w trybie par. 18 Statutu.
  3. W skład Rady mogą być powoływani sponsorzy lub ich przedstawiciele.

  § 20

  1. Członkowie Rady mają obowiązek sprzyjania działalności Fundacji w realizacji jej celów statutowych.
  2. W okresach między posiedzeniami Rady jej członkowie mogą zgłaszać Zarządowi swoje sugestie i uwagi co do działalności Fundacji.

  § 21

  Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

  § 22

  Przewodniczącym Rady jest Fundator. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

  § 23

  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczb członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

  § 24

  Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów delegacji oraz honorarium za wykonanie szczególnie znaczących prac na rzecz Fundacji.

  § 25

  Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i jest powołany przez Fundatora na czas nieoznaczony.

  § 26

  Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

  § 27

  Fundator wyznacza Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.

  § 28

  1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu należy: 1/ ustalanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przez Fundację, 2/ podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany Statutu w trybie par. 38.

  § 29

  Pracami Zarządu kieruje Prezes, który ustala podział pomiędzy członkami Zarządu.

  § 30

  Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a zwłaszcza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub pozostali dwaj członkowie Zarządu łącznie.

  § 31

  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

  § 32

  W umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.
  V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI  § 33

  Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

  § 34

  Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. działalności wydawniczej, w zakresie książek, broszur, czasopism i wydawnictw periodycznych z dziedziny epileptologii;
  2. doradztwa i informacji dotyczącej epileptologii;
  3. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie epileptologii.

  § 35

  Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd może przeznaczyć odpowiednie środki na działalność gospodarczą w wysokości określonej przepisami Ustawy z dnia 6. kwietnia 1984 r. o fundacjach tj. co najmniej 10.000.000 zł oraz wynikającej z charakteru planowanej działalności.

  § 36

  Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady lub inne jednostki organizacyjne.

  § 37

  Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia dla pracowników poszczególnych zakładów.
  VI. ZMIANA STATUTU  § 38

  Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
  VII. LIKWIDACJA FUNDACJI  § 39

  Fundacja ulega likwidacji w wypadkach przewidzianych w ustawie.

  § 40

  Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

  § 41

  (skreślony)

  § 42

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.