Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki

Od blisko 30 lat diagnozujemy i leczymy chorych na padaczkę

Ogólnopolskie Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży

Pomagamy doświadczyć macierzyństwa kobietom z padaczką

Fundacja Epileptologii

Prowadzimy działalność naukową, badawczą i szkoleniową na rzecz rozwoju epileptologii

Misja i historia
Fundacji Epileptologii

Misją Fundacji jest poprawa jakości życia chorych
z padaczką. Fundacja Epileptologii jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową – została założona
w 1993 r. przez prof. Jerzego Majkowskiego – wybitnego specjalistę w dziedzinie neurologii i epileptologii.

Działalność naukowa
i organizacyjno-szkoleniowa

Fundacja od początku swojego istnienia prowadzi działania edukacyjne, organizuje liczne konferencje i sympozja dedykowane padaczce oraz realizuje wieloośrodkowe badania nad skutecznością kliniczną i bezpieczeństwem stosowania nowych leków przeciwpadaczkowych.

Działalność wydawnicza

Journal of Epileptology odgrywa istotną rolę w rozwoju epileptologii jako dziedziny nauki.
To międzynarodowe pismo naukowe poświęcone różnym aspektom padaczki.

O Fundacji Epileptologii

Misja fundacji

Naszą misją jest poprawa jakości życia chorych z padaczką poprzez podnoszenie wiedzy diagnostycznej i terapeutycznej wśród lekarzy oraz kształtowanie pozytywnego myślenia o tej chorobie w społeczeństwie.

Cele fundacji

  • Szerzenie wiedzy w zakresie epileptologii wśród lekarzy.
  • Szerzenie oświaty wśród chorych (ich rodzin) oraz w społeczeństwie, administracji państwowej i samorządowej związanej z leczeniem i opieką chorych
    z padaczką.
  • Działalność naukowa: inicjowanie, organizowanie oraz przeprowadzanie badań naukowych z zakresu epileptologii.
  • Organizowanie sympozjów, konferencji i spotkań dla lekarzy o charakterze szkoleniowym poświęconych problemom chorych z padaczką.

Historia Fundacji Epileptologii

Fundacja Epileptologii jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, której podstawowym zadaniem jest poprawa jakości życia chorych z padaczką poprzez podnoszenie wiedzy diagnostycznej i terapeutycznej wśród lekarzy oraz kształtowanie pozytywnego myślenia o tej chorobie w społeczeństwie. Fundacja została założona w 1993 r. przez prof. Jerzego Majkowskiego – wybitnego specjalistę w dziedzinie neurologii i epileptologii, twórcę Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie, nauczyciela i mentora wielu pokoleń neurologów.

Działalność naukowa i organizacyjno-szkoleniowa

Fundacja skupia lekarzy, psychologów, przedstawicieli świata nauki, społeczników oraz osoby, które przyczyniają się do rozwoju epileptologii i niosą pomoc medyczną chorym z padaczką. Współpracujemy m.in. z Polskim Towarzystwem Epileptologii, Polskim Towarzystwem Neurologów Dziecięcych, Polskim Stowarzyszeniem Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Organizujemy liczne konferencje naukowe i szkoleniowe dotyczące różnych aspektów padaczki dla lekarzy neurologów.

Działalność naukowa

Fundacja od początku swojego istnienia prowadzi wieloośrodkowe badania dotyczące różnych aspektów diagnostyki i leczenia padaczki.

Działalność organizacyjno-szkoleniowa

Każdego roku od 1993 r. Fundacja organizuje corocznie Sympozjum na temat Padaczki i Ciąży oraz konferencje naukowe i szkoleniowe dotyczące różnych aspektów padaczki dla lekarzy neurologów. W ostatnich latach Fundacja zorganizowała kilkadziesiąt konferencji w różnych miastach akademickich. Tematyka dotyczyła najistotniejszych bieżących zagadnień związanych z padaczką..

Działalność wydawnicza:

Journal of Epileptology otrzymał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Journal of Epileptology odgrywa istotną rolę w rozwoju epileptologii jako dziedziny nauki. To międzynarodowe pismo naukowe poświęcone różnym aspektom. Celem czasopisma jest rozwój międzynarodowej społeczności czytelników, badaczy oraz klinicystów, skupionych wokół tematu epileptologii. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły dotyczące badań podstawowych i klinicznych w zakresie epileptologii.

ankieta

Badania ankietowe przeprowadzane w Fundacji